Kànɖó Lɛ́

 

Kànɖó Mìtɔ̀n Lɛ́

Kànɖó lɛ́ atɔ̀n ɖĕe nyí yé ɖésú sín entreprìsu ɔ wɛ̀ ɖè bɔ̀ yé ká ná bε̆ azɔ̌ yĕtɔ̀n lɛ́ dε̆dε̆ káká yì 2024 bó ká ná nɔ̀ lĕè nǎ mɛ̀bǐ entreprìsu lɛ́ sín wĕ ɖagbè lɛ́ ɖĕe entreprìsu lɛ́ sì nɔ̀ bá ɔ. Mi sì jă gbɔ̀n azɔ̌ yĕtɔ̀n lɛ́ jĭ nó ɖó kpóɖó wɛ́b sín tɛ̀n mɛ̀ yĕtɔ̀n lɛ́ sín kàn lɛ́ ɖǒ tuwùn ɖɔnúesè yĕtɔ̀n lɛ́ gɔ̌ ná.

Ayinhún Lɛ́ Sín Kànɖó : Studio de Jeux Vidéo BenSino

E nyí entreprìsu hε̆nnù ɖaxó sín nyìkɔ̀ ɖĕe wlăn é ɖésú ɖò Montréal bɔ̀ Ralph D'Almeida wɛ̀ ká ɖózó nyí. Kànɖó élɔ̀ nɔ̀ ɖǒ hlɔ̀nhlɔ̀n ɖǒ xlɛ́ ayinhún ɖagbè lɛ́ nú mɛ̀bǐ ɖò alokan lɛ́ kpóɖó consolu lɛ́ kpó jǐ. Mi sì mɔ̀ nyìkɔ̀ mìtɔ̀n lɛ́ bǐ ɖĕe mì xlɛ́ lɛ́ ɔ ɖò tò lɛ́ bǐ mὲ ɖò fí ɖĕe atɔxwὲ lɛ́ kpóɖó tèchnólógì lɛ́ kpó ɖè ɖò xolólo jǐ. Mi jǎn tuwùn nǔ lɛ́ gɔ̌ ná ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n wɛ́b tɔ̀n sín tɛ̀n mɛ̀ ná.

ƉT Sín Kànɖó : Compagnie des Technologies de l’Information BenSino

E nyí entreprìsu gbε̆ tɔ̀n ɖĕe wlăn é ɖésú ɖò Ottawa bɔ̀ tonɔ̀ tɔ̀n Ralph D'Almeida wɛ̀ ká nyi cɔ́fugán tɔ̀n. Kànɖó élɔ̀ nɔ̀ dŏ gbatɛ̀ ɖǒ bló entreprìsu lɛ́ sín wĕ axivɛ́nú tɔ̀n lɛ́ ɖì systɛmu ɖe gɛtiɔn ɖe báse ɖe dɔ̌né lɛ́, alokan kpóɖó webu kpó sín application lɛ́ kpó, kpóɖó tèchnólógì yɔ̀yɔ́ lɛ́ ɖè ɖò xolólo jǐ kpó nú Canada sín entreprìsu kpεví lɛ́. E nɔ̀ lĕè nǎ akannyinyi infɔ̀matìque sín alɔdidó lɛ́ tɔ̀n kpóɖó ordinatɛ́ sín nùblòɖòtɔ́ kpó ɖò nùxɔ́tɔ́ sín tɛ̀n mɛ̀. Mi jǎn tuwùn nǔ lɛ́ gɔ̌ ná ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n wɛ́b tɔ̀n sín tɛ̀n mɛ̀ ná.

Ingénìerì Sín Kànɖó : BenSino Engineering & Consulting Firm Inc.

E ná bε̆ azɔ̌ yĕtɔ̀n lɛ́ ɖò 2024 bó ná nɔ̀ nǎ ingénìerì sín wĕ ɖagbè lɛ́ ɖǒ jlă entreprìsu kpεví kpóɖó jlĕmɛ̀ kpó sín activite ayìhɔ́ngbè tɔ̀n lɛ́ ɖŏ bó ná nɔ̀ nyi entreprìsu ɖaxó lɛ́ sín wèɖíɖé hɔntò tɔ̀n lɛ́ sín cɔ́fugán tɔ̀n. Mi jǎn mɔ̀ è sέ dó ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n wɛ́b tɔ̀n sín tɛ̀n mɛ̀ ná.

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín tèchnólógì lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2024 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.