Groupe d'Ingénierie BenSino SASU

Ɖì xèsì nǔ mɛwì lɛ́ sín ingénìerì ɖĕe tún kàn ɔ.

Ayinhún Lɛ́

Mì jɛ̀ agban nú ayinhún lɛ́ sín fiɖe ɖì bè ɔ ɖó mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ mɛ̀ ɖǒ sà mɛwi sín tonunywɛ ɖó gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ̀. Mì nɔ yi wan nu mɛwigbejí sín ayinhún lɛ́ ɖí yĕ má mɔ̀ kpɔ̀n.

Ɖɔnúesè Sín Tèchnólógì

Mì ɖò yɔ̀yɔ́ kpɛɛ̀n nú b’a dó mɛwigbejí sín azɔmε lɛ́ tɔn dò jlá mɛwi sín gbɛ̀ sín azɔ́ tuwùn tuwùn lɛ́ ɖó. Mì nɔ́ bà ɖuɖu tawun ɖò mɛwi sín entreprìsu lɛ́ sín wè lɛ́ tɔ́n bì mɛ́.

Ingénìerì

Mì gbá mɛwi sín núbìbló kpikpεn lɛ́ kpóɖó nú hùnhùn yɔ̀yɔ́, sɛ ya mɛ kpóɖó nuvò kpó sín ingénìerì kpó, ɖò mɔ wlεnwin nú wuvε mìtɔ̀n lɛ́ ná. Mì nɔ́ tún kàn nú mɛwì sín ingénìerì ɖĕe mà sìn jàyǐ ǎ.

Wèmá Lɛ́

Mì ná nú sìssɔ́ kpóɖó nú bìbló lɛ́ sín wèmá kpó sín nú hùnhùn yɔ̀yɔ́ ɖò gbá fiɖe mɛwi sín gbɛ̀ sín nú sìssa syɛ́nsyɛ́n tɔ́n ɖé ɔ. Mì nɔ́ hɛ̀n wlεnwin mìtɔ̀n lɛ́ ɖò hùnhùn.

"AP Connected" Kabĭ "African Poker" Xóxó Sín Ayinhún Lɛ́

"AP Connected" kpóɖó "APS Connected" kabĭ "African Poker" kpóɖó "African Poker Sim" xóxó lɛ́ kpó ɖĕe yé nɔ̀ xò ɖò alokan jǐ sín video jlàjlá tɔ̀n wὲ. È jàwé: Azɔ̀n atɔ̀n sín nǔ lɛ́ "Axɔ̀sútómɛ̀ Đanxomɛ̀ Tɔ̀n" 3D tɔ̀n.

Alokan mitɔ̀n lɛ́ nyí ɖǒ tè bɔ̀ mì ká lĕè nɔ̀ ɖu Afrika sín ayinhún lɛ́ sín gbὲ gànjí!

Xójlǎwémá Lɛ́

Nukún ɖé wèɖíɖé mìtɔ̀n lɛ́ jí ɖǒ ɖò kpóɖó ɖĕe yé sín tuwùn nǔ lɛ́ gɔ̌ ná gbɔ̀n ɔ ɖǒ "Agbajɛ Lɛ́" sín kànɖó mɛ̀.

Mì nɔ̀ bà wĕ lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ.

GI BenSino SASU nyí ahwàn tomɛ̀ bǐ tɔ̀n ɖĕe nɔ̀ bló ingénìerì sín akannyinyi bó ká lĕè ɖǒ kànɖó lɛ́ atɔ̀n (gbὲtá lɛ́) ɖĕe nyí: Ayinhún, Ɖɔnúesè Sín Tèchnólógì, kpóɖó Ingénìerì kpó. Ahwàn ɔ hun hɔ̀n ɖò Kutɔnu (Bεεnε) ɖǒ 2016 bó ká ná bε̆ azɔ̌ tɔ̀n lɛ́ bǐ ɖǒ 2024 ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ jǐ kpóɖó Afrika ɖesu tɔ̀n kpó.

Nú mímɔ̀ mitɔ̀n wɛ̀ nyí ɖɔ̀ mɛ̀bǐ ná nɔ̀ zé xó mitɔ̀n ɖò ingénìerì sín alɔdidó lɛ́ mὲ ɖò Afrika hwɛ̀ có bó ná nɔ̀ bló nǔ ɖĕbǔ ɖò ingénìerì mὲ.

Egypt Sín Ingénìerì

Mi ɖǒ tè ɖó ná ɖu ayinhún mìtɔ̀n lɛ́ sín gbὲ ǎ! Yì Ɖɔ̀n Yĕ Ɖin Ɖò!

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín tèchnólógì lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2024 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.