BenSino Sín Xógbè

 

Mε̆ Wɛ̀ Nyí Mĭ

GI BenSino SASU wɛ̀ nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprìsu ɖĕe sín tonɔ̀ kpóɖó nŭnɔ̀ kpó wɛ̀ nyí Ralph D'Almeida. Mì ɖǒ wă entreprìsu ɔ̀ ɖǒ ɖɔ́n nù xá ayì ɖĕe sín gbé ma nylă ǎ có é ká ɖì ɖĕbǔ ǎ ɖĕe nyí ɖɔ̀ yé ná nɔ̀ gbă azɔ̆mὲ kàbǐ sinxonú ɖókpó ɖò gletoxò ɖĕe mɛ̀. Mì nɔ̀ lìn kpɔ́n ɖɔ̀ wĕ ɖagbè sì nyí ɖɔ̀ mì ɖó ná zǎn àkwɛ́ lɛ́ ɖǒ nă tomὲ mìtɔ̀n lɛ́ ɖĕe yèɖésú ná sì nɔ̀ gbă azɔ̆mὲ yɔ̀yɔ́ kpóɖó sinxonú yɔ̀yɔ́ yĕtɔ̀n lɛ́ kpó ɖŏ fí bĭ ɖĕe nŭ ná ɖò hù dŏ mε ɔ. Yé tín mɛ̀ ɔ, mì nɔ̀ ɖò găn jɛ̀ mɛ wŭ nù ɖĕe entreprìsu lɛ́ nɔ̀ nyí tomὲ sín dɔkùn, hŭn é kpɔ́n té nù mì nì hùzú ɖĕe entreprìsu mìtɔ̀n lɛ́ ɖĕe wlăn yèɖéé ɔ nɔ̀ wà azɔ̌ gbɔ̀n ɔ, bɔ̀ yé sì nɔ̀ yì agà káká ɖǒ sì sà nŭ ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ jǐ. Ɖéé gbɔ̀n xɔxɔ̀ ɔ, tomὲ ɔ sì kplé dɔkùn gègé ɖǒ nă kpínkplɔ́n yɔ̀yɔ́ ɖagbè lɛ́ kpóɖó alɔdidó ɖagbè lɛ́ nú mɛ̀ tɔ̀n lɛ́ bǐ kàbǐ é sì nyà àkwέ ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ jǐ éyέɖésú bó ná sɔ̀ nɔ nɔ̀ tè kpɔ́n yovótomɛ̀ sín alɔdómε ă ɖĕe mà nyí fatáa ɔ.

Mɔ̆ ɖokpó ɔ, mì nɔ̀ ɖǒ hlɔ̀nhlɔ̀n bó ɖǒ nă tèchnólógì lɛ́ ɖĕe ma ɖò ayì mɛ̀ nú mɛ̀bi ǎ kpóɖó ingénìerì sín wĕ lɛ́ kpó nú Afrika. Entreprìsu ɔ̀ nɔ̀ wá azɔ̌ xá nùxɔ́tɔ́ lɛ́ bĭ ɖò ayinhún lɛ́ kpóɖó entreprìsu sín wĕ lɛ́ kpóɖó lógìcìɛ́lu kpóɖó systɛ́mu sín ingénìerì lɛ́ kpó sín kàn lɛ́ mɛ̀. Mì ɖì nŭ tawùn nú azɔ̌ syέnsyέn kpóɖó mɛ zinzin tɔ̀n kpó sín axì lɛ́.

Mì tò bε̆ azɔ̌ mìtɔ̀n lɛ́ ɖò Montréal bó ɖǒ alokan sín ayinhún lɛ́ sín azɔ̌ wà wɛ̀ ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ jǐ bó ká ná lĕè nɔ̀ gbε̆ kpò ɖò azɔ̀wìwá nú xwè gègé gɔ̀ná. Xwè wè sín ayinhún lɛ́ sín azɔ̀wìwá gŭdò ɔ, mì jὲ azɔ̌ mìtɔ̀n lɛ́ dìndlέn wɛ̀ ɖǒ nă Québec kpóɖó Ontario kpó sín entreprìsu kpεví lɛ́ entreprìsu sín wĕ lɛ́ ɖì systɛmu ɖe gɛtiɔn ɖe báse ɖe dɔ̌né lɛ́ kpóɖó alokan kpóɖó webu kpó sín application lɛ́ kpó ɖɔhùn. Ɖεnyinyi ɖĕe bɔ̀ dŏ wŭ ɔ wɛ̀ nyí ɖɔ̀ mì ná hùn sεwaɖɔ́gbέtá ingénìerì tɔ̀n sín entreprìsu ɔ ɖǒ 2024 ɖǒ wá azɔ̌ ɖò Canada kpóɖó tomɛ̀ bǐ kpó sín tèchnólógì sin aximὲ jǐ (Afrika ɖò ta jí n'í). Ingénìerì sín kànɖó yɔ̀yɔ́ ɔ ná ɖò Toronto. E ná hùn ali nú azɔ̀wìwá mìtɔ̀n lɛ́ bǐ ɖì sɔ́ tomɛ̀ bǐ tɔ̀n sín sεwaɖɔ́gbέtá ingénìerì tɔ̀n ɖĕe sín xwégbè ɖò Benɛ́ɛ́.

Agbà ɔ, mì ɖǒ găn jɛ̀ mɛ wŭ nú nukúnɖéjí sín azɔ̌ syέnsyέn mìtɔ̀n ɖĕe mì bló ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ tèchnólógì lɛ́ tɔ̀n jǐ ɖǒ nɔ̀ nă entreprìsu sín lógìcìɛ́lu kpóɖó systɛ́mu ingénìerì tɔ̀n lɛ́ kpó nú entreprìsu kpεví kpóɖó ɖaxó lɛ́ kpó.

 

GI BenSino SASU Sín Nŭnɔ̀

Ralph D'Almeida, ing., M.Sc.Ing.
Axɔ́sú Gbὲnùgán
Alokan: + 1 647 745 2245
Emailù: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Blog: https://rdalmeida.bensino-eg.com/blog
Sitù Webù Takún Cé Mὲ Tɔ̀n: https://rdalmeida.bensino-eg.com/fr/

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín tèchnólógì lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2024 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.