Azɔ̌ Bàtɔ̀ Lɛ́

 

Mi Bà Azɔ̌ Ɖò GIB SASU Gɔ̀n

Ɖò GIB SASU gɔ̀n ɔ, mì ɖì tawùn ɖɔ̀ mɛ̀bǐ wɛ̀ ɖǒ sɔ̀xú lɛ́ ɖokpɔ́ ɔ́ có bó ká nɔ̀ zǎn yé alɔkpà ɖĕvo tɔ̀n; e wɛ̀ zĕ gbɛ̀ mìtɔ̀n jŏ nyɔ ɖɛkpɛ ná. Enɛ́ ɔ̀ wú wɛ̀ zɔ̀n bɔ̀, mì nɔ̀ wà azɔ̌ xá mɛ̀bǐ ɖĕe gbɔ̀n vo nú mì ɔ bó ká nɔ̀ lĕè ɖɔ̀n tó tawùn nú mɛ̀ ɖĕbǔ ɖĕe ma jlŏ ná wà azɔ̌ xá mɛ̀ ĕe gbɔ̀n vo n'í lɛ́ ǎ. Hŭn, mì nɔ̀ dŏ alasí nŭ mɔ̀húnkɔ́tɔ́n ɖĕe jɔ́ lɛ́, bɔ̀ nú é nyí titewungbè ɔ, mɛ̀ ĕe nyí vɔ̀sánú ɔ wɛ̀ ɖǒ ná yĭ gbè có bɔ̀ mɛ̀ ĕe bà xó ɔ ná sì lε̆ cí entreprìsu ɔ mɛ̀; amɔ nú é ma nyí titewungbè ǎ ɔ, vɔ̀sánú ná hùzú mɛ̀ ĕe bà xó ɔ.

Mì nɔ̀ dŏ yakénúmɛ nú ɖĕe mi sì nɔ̀ kplɔ́n nŭ gbɔ̀n ɔ kpóɖó azɔ̌ syέnsyέn sín axì mitɔ̀n lɛ́ kpó bó ká lĕè mɔ́ ɖokpó ɔ́ tέkìniku sín nùwùkpíkpé mitɔ̀n lɛ́ kpóɖó ɖĕe ma nyí tέkìniku ǎ kpó ɖóɖó tɔ̀n. Nù mi tuwùn ɖɔ̀ miɖésú sì bló nŭ ɖĕe mì dŏ bìbló wɛ̀ ɔ, mi kɛnklɛn bó ká lɛ̆ kɔ̀ wă hwe ɖĕvo nu ɖǒ mɔ̀ azɔ̌ yɔ̀yɔ́ lɛ́ kpóɖó kpa dó lɛ́ kpó.

Ɖin ɔ, mì ɖǒ azɔ̌ bàtɔ̀ ɖĕbǔ bà wè ǎ.

Àkwέníná sin toxóɖíɖɔ́

Àkwέ sín agwĕ ɖò ta jí mìtɔ̀n wɛ̀ nyí ɖɔ̀ hwɛ̀ có bɔ̀ xwè atɔ́ɔ́n ná fó ɔ, mì ɖǒ ná nă azɔwatɔ́ mìtɔ̀n lɛ́ bǐ àkwέ ɖokpó ɔ́ xá lógìcìɛ́lu sín ingénìɛ́ lɛ́ sín jlε̆mὲ tɔ̀n.
Loɔ́, ɖĕe mì ná ɖǒ bló é gbɔ̀n ɔ sì wă sín àkwέ lɛ́ bǐ ɖĕe entreprìsu ɔ ɖù ɔ mɛ̀ bɔ̀ mì nɔ̀ mă yé ɖì alɔkpà ɖĕe bɔd’éwú ɔ:

  • 40% agàyiyi kpóɖó agbahwlεnhwlέn lɛ́ kpó
  • 40% àkwέníná
  • 20% ganxixo vantankpánnyá tɔ̀n

Mì ná ɖɔ̀ xó fó ɔ, mì nɔ̀ gbanu ɖǒ nă àkwέníná ɖokpó ɔ́ nú mɛ̀bǐ.

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín tèchnólógì lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2024 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.